Vize sboru 2017

Za staršovstvo vám předkládáme vizi služby našeho sboru pro rok 2017. Je to přehled všeho, co jako sbor děláme, v čem chceme nadále pokračovat a do čeho chceme jít zcela nově. Rádi bychom, aby to byla vize nejen staršovstva, ale všech členů farnosti, aby si každý v určité oblasti našel svoje místo, modlil se za službu našeho sboru a třeba se i do některé služby aktivně zapojil.

1. Naše cíle v oblasti: zvěstování evangelia
– evangelizace skrze osobní vztahy členů sboru
– využití prostor SKP k evangelizačním akcím (Počernická kopačka, vánoční divadlo) propagace sboru a šíření evangelia skrze média (webové stránky sboru, facebook, youtube, Hornopočernický zpravodaj, Slovo a život)
– služba naší hudební skupiny (večery chval, služba na různých křesťanských akcích i mimo sbor, nahrávka vlastního CD)

2. Naše cíle v oblasti: misie
sbor a okolí
– sborotvorné akce, propojování generací (informačník, sborové obědy, sborové dny, sederová večeře, ženská setkávání, pánské jízdy, zvaní zajímavých lidí do sboru, sborové brigády, speciální bohoslužby, služba v sousedním Domě s pečovatelskou službou)
– podpora aktivit mládeže (návštěvy starší generace na schůzkách, zvaní zajímavých lidí, zájem o aktivity mládeže)
– podpora starší generace (setkávání starší generace, návštěvy členů doma)
– domácí skupinky (pravidelné skupinky, silvestrovské posezení, romská skupinka)
– ekumenická setkávání v rámci obce (setkávání kazatelů)
– spolupráce s obcí

národ
– účast v rámci národních ekumenických akcí (Alianční týden modliteb, Noc kostelů)
– podpora misijních organizací s celostátní působností (Brněnská tisková misie, Dny Bible, Univerzitní křesťanské hnutí, Křesťanská misijní společnost)

svět
– spolupráce s partnerskými sbory ve Viginii a Texasu (e-mailová komunikace, skype, návštěva partnerských sborů)

– světový den modliteb

3. Naše služba v oblasti: křesťanská výchova a vzdělávání, bohoslužby a duchovní život
– vzdělávání dětí a mládeže (nedělní besídka, sborová biblická škola Učedník)
– vzdělávání dospělých (Modul A, kurz pro besídkáře S dětmi na cestě víry)
– zapojování laiků do služeb sboru
– prohlubování koordinace výborů
– založení skupiny dorostu

4. Naše cíle v oblasti: spravování majetku
– vést členy sboru k finanční odpovědnosti vůči sboru
– postupná rekonstrukce a modernizace sborového domu (v několika krocích na několik let)

5. Naše cíle v oblasti: návštěvnost sboru
– Bohoslužby: 30 – 32 osob
– Schůzky mládeže: 15 – 20 osob
– Domácí skupinky: 8 – 10 osob
Této účasti bychom chtěli dosáhnout tím, co už tu bylo řečeno, zdůraznili bychom především:
Věnovat se novým návštěvníkům sboru (nezanedbávat ale věrné členy); zvát osobně naše přátele do sboru, na bohoslužby, na mládež či na domácí skupinky.
Pořádat sportovní akce, výstavy, koncerty, promítání filmů, společné obědy. Evangelizace jak osobní, tak i odhodlání „vyjít do ulic“.
Pokračovat v modlitbách s přímluvami za odpadlé členy farnosti, hledat možnosti k návratu do sboru.

6. Potřebujeme pomoc od Ústředí naší církve v těchto oblastech:
– vůči Radě oblasti nebo vůči jiným subjektům nemáme žádné závazky
– pro rozvoj služby ve sboru je výhledově nutný kazatel na plný úvazek

Děkujeme, že se za sbor modlíte, podporujete službu našeho sboru a že se mnozí aktivně podílíte na sborovém životě. Prosíme, modlete se i dál, ať Pán skrze nás svoje plány naplní.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Verš pro sbor na rok 2017

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29,13

Jistě není „náhoda“, že naše společenství obdrželo stejná slova do nového roku jako rok minulý. Je na každém z nás, jak je přijmeme. Povzbuzení? Výzva? Napomenutí? Jisté je: Pán Bůh má se svým lidem hornopočernické farnosti plán a toto jsou krásná slova především o naději do naší budoucnosti. V kontextu slyšíme, že Hospodin, skrze svého proroka, volá svůj lid k větší zodpovědnosti, zaslibuje nové shromáždění všelikam a všelijak rozptýlených. Předpokládá však otevřená, upřímná srdce a opravdové hledání Jeho vůle. Hledání a nalezení Hospodina je možné, ale bez vytrvalého volání, naslouchání a modliteb k Hospodinu nám zůstává vzdálen.
Je na každém z nás, bratři a sestry, jestli budeme brzdou Božímu zaslíbení či požehnáním. A že to náš milý Pán Bůh myslí naprosto vážně, dostáváme dnes tuto výzvu dublovanou.
Osobně se z takové veliké naděje těším a raduji. To přeji i vám všem, kteří tvoříte náš sbor, a jeho budoucnost vám není lhostejná.

Richard Novák, kazatel farnosti

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář